W tym roku Polska Szkoła w Leuven im. W. Szymborskiej bierze udział w Dyktandzie Polonijnym! Zainteresowanych (w wieku 8-18 lat) zapraszamy do zapisywania się do 15 marca. Również dzieci, które nie uczęszczają do naszej szkoły mogą uczestniczyć w dyktandzie w naszej placówce: prosimy o zapis (formularz po kliknięciu na obrazek obok) i dodatkowo o e-maila na adres: szkolawleuven@gmail.com
INSTRUKCJE:
W formularzu wypełniamy: imię, nazwisko uczestnika, wiek,
placówka: Polska Szkoła im. W. Szymborskiej w Leuven
oraz wybieramy program uzupełniający
 
Dyktando Polonijne w Beneluksie III edycja 
 
Regulamin konkursu

"Dyktando Polonijne 2019 w Beneluksie "

Regulamin

1. Organizatorzy
Organizatorem polonijnego konkursu ortograficznego „Dyktando Polonijne 2019 w Beneluksie” jest Wydział Konsularny Ambasady RP w Brukseli we współpracy z Wydziałem Konsularnym Ambasady RP w Hadze, Sekcją Konsularną Ambasady RP w Luksemburgu oraz Polską Macierzą Szkolną w Belgii.
2. Zasady uczestnictwa
W „Dyktandzie Polonijnym 2019 w Beneluksie” mogą uczestniczyć dzieci w wieku od 8 do 18 roku życia. Uczestnicy będą podzieleni na następujące kategorie wiekowe:
- Szkoła podstawowa:
od 8 do 9 lat
od 10 do 12 lat
od 13 do 15 lat
- Szkoła średnia - od 15 do 18 lat.
W ramach poszczególnych grup wiekowych wyróżnione będą dwie kategorie trudności :
- dla uczniów realizujących program uzupełniający języka polskiego (szkoły polonijne: szkolne punkty konsultacyjne, szkoły społeczne tzw. „sobotnie”, uczestnicy indywidualni, in.)
- dla uczniów realizujących ramowy program języka polskiego (tzw. sekcje polskie).

a. Warunkiem uczestnictwa w Dyktandzie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem www.pmsz.be (zakładka Dyktando Polonijne) i otrzymanie drogą e-mailową potwierdzenia o zakwalifikowaniu do konkursu.
b. Uczestnicy przystępując do Dyktanda akceptują regulamin Dyktanda oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
c. W Dyktandzie mogą uczestniczyć uczniowie szkół i placówek oświaty polskiej i polonijnej oraz indywidualnie zgłoszeni uczestnicy z krajów Beneluksu. Uczestnicy indywidualni dokonują zgłoszeń za pośrednictwem wybranej placówki edukacyjnej uczestniczącej
w Dyktandzie. Organizator gwarantuje udział w Dyktandzie wszystkim osobom, które zgodnie z niniejszym Regulaminem zgłoszą chęć przystąpienia do konkursu.
d. Bazę zgłoszeń prowadzi Polska Macierz Szkolna w Belgii (administrator danych) na podstawie zgłoszeń dokonanych za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem www.pmsz.be (zakładka Dyktando Polonijne).
e. Termin zgłoszeń upływa 15 marca 2019 roku.
f. Nad organizacją, przebiegiem i realizacją postanowień niniejszego Regulaminu konkursu czuwa organizator Dyktanda.
3. Przebieg konkursu
a. Teksty Dyktanda będą opracowane przez ORPEG (Ośrodek Rozwoju Edukacji Polskiej za Granicą).
b. Do finału może zakwalifikować się maksymalnie 3 uczestników z poszczególnych kategorii wiekowej z każdej placówki organizującej eliminacje. Wyjątkiem będzie kategoria II. dzieci w wieku 10-12 lat, z której do finału może przejść maksymalnie 5 uczestników.
c. Eliminacje wstępne do Dyktanda w poszczególnych placówkach są przewidziane
do 23 marca 2019 r.
d. Prace finałowe będą oceniane przez komisję konkursową, w skład której wchodzą nauczyciele, językoznawcy oraz przedstawiciele organizacji polonijnych, powołaną przez organizatora.
e. Finał Dyktanda dla uczestników wszystkich kategorii wiekowych i ze wszystkich placówek, odbędzie się w dniu 30 marca 2019 r. w siedzibach poszczególnych placówek edukacyjnych uczestniczących w konkursie lub w uzgodnionej z Organizatorem innej siedzibie.
f. uroczysta Gala – 8 czerwca 2019 r. wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie Ambasady RP w Hadze.
g. Uczestnicy każdego z etapów Dyktanda powinni przybyć do siedziby konkursu na 30 minut przed rozpoczęciem.
h. Podczas pisania tekstu dyktanda uczestnikom nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać się między sobą, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych (telefonów komórkowych, notesów, laptopów itp.), słowników.
i. Nie wolno dyktowanego tekstu pisać wersalikami, czyli wielkimi literami drukowanymi.
j. Nie wolno dyktowanego tekstu pisać przez kalkę lub kopiować w inny sposób.
k. Ocenie podlegać będzie zarówno poprawność ortograficzna, jak i interpunkcyjna.
l. Wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne zapisy wyrazów, grup wyrazowych i znaków interpunkcyjnych będą interpretowane na niekorzyść piszącego. Ewentualne poprawki należy nanieść przez skreślenie wyrazu błędnego i napisanie powyżej wersji poprawnej. Skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone. Również w poprawkach nie wolno używać wersalików, czyli wielkich liter drukowanych.
m. Jeśli na podstawie napisanych przez uczestników konkursu dyktand będzie kilka prac bezbłędnych lub prac z tą samą liczbą błędów, organizatorzy zastrzegają sobie przyznanie nagród „Ex aequo”.
n. Ogłoszenie wyników odbędzie się w ciągu 21 dni od Finału Dyktanda.
o. W celu wglądu do pracy konkursowej konieczne jest złożenie wniosku wraz z podaniem uzasadnienia.
4. Nagrody
a. Nagrody zostaną przyznane zwycięzcom wszystkich kategorii wiekowych „Dyktanda Polonijnego 2019 w Beneluksie”
b. Zwycięzcy każdej kategorii wiekowej konkursu ortograficznego otrzymają nagrodę główną oraz tytuł POLONIJNEGO MISTRZA ORTOGRAFII POLSKIEJ.
c. Uczestnicy konkursu, który zajmą drugie miejsce, otrzymają nagrodę i tytuł PIERWSZEGO POLONIJNEGO WICEMISTRZA ORTOGRAFII POLSKIEJ, a uczestnicy, którzy zajęli w swych kategoriach miejsce trzecie, nagrodę i tytuł DRUGIEGO POLONIJNEGO WICEMISTRZA ORTOGRAFII POLSKIEJ.
5. Postanowienia końcowe
a. Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni postanowień niniejszego Regulaminu.
b. Organizator zastrzega sobie prawo (jeśli okoliczności będą tego wymagać) do skrócenia, przedłużenia, unieważnienia konkursu lub pewnych jego etapów.
c. Uczestnicy nierespektujący zasad określonych w niniejszym Regulaminie zostaną wykluczeni z udziału w konkursie.
d. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Ewentualne zmiany Regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej Organizatora.
e. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Dyktanda
Polonijnego 2019 w krajach Beneluksu.

Bruksela, 8 lutego 2019 r.

 
źródło: pmsz.be

Kliknij na obrazek, aby przejść do zapisu: