17 października 2020 roku Polska Szkoła im. Wisławy Szymborskiej świętowała narodziny swojej nowej olbrzymki: Królowej Polski Jadwigi. Sama Polska nie ma „kultury gigantów”, ale poprzez królową Jadwigę polska szkoła chce nadać polski akcent kulturze w Leuven. W końcu Polonia jest trzecią co do wielkości społecznością międzynarodową w Leuven.

Polska Królowa
Szkoła wybrała Królową Polski Jadwigę (1384-1399), ponieważ była pierwszą kobietą-monarchą Polski i odgrywa ważną rolę w historii Polski. Królowa Jadwiga założyła kilka szpitali, klasztorów i szkół. W testamencie część swoich klejnotów przekazała Uniwersytetowi Krakowskiemu. Podobnie jak dzisiejsza Polska Szkoła im. Wisławy Szymborskiej, królowa Jadwiga przywiązywała dużą wagę do edukacji i szkolenia.

Siostrzane miasto Leuven
Królowa Jadwiga żyła, zmarła i jest pochowana w Krakowie, siostrzanym mieście Leuven. Jej nagrobek można zobaczyć w katedrze krakowskiej.

Święta Jadwiga
Królowa Jadwiga była w Polsce bardzo popularna, ale dożyła zaledwie 25 lat. Po śmierci została kanonizowana. Pierwotnie wszystkie postacie we flamandzkiej kulturze gigantów były świętymi.

Polka
W poszukiwaniu jej wyglądu polska szkoła szukała wizerunków królowej, ale okazały się one bardzo ograniczone. Wybrali kilka typowych cech młodej słowiańskiej dziewczyny, takich jak blond włosy, niebieskie oczy i wydatne kości policzkowe. W końcu królowa Jadwiga zasiadała już na tronie w wieku 10 lat.

Chrzestni
Jak nakazuje tradycja, polska olbrzymka po urodzeniu została wpisana do rejestru ludności Leuven. Matką chrzestną jest radna Leuven ds. edukacji Lalynn Wadera, a ojcem chrzestnym radny miejski Zeger Debyser. Olbrzym-chrzestny to chiński gigant Da Tong. Królowa Jadwiga przyjmie uroczysty chrzest podczas Reuzeleuven 2021.
*********************************************************************************************
On October 17, 2020, Polish School Wislawa Szymborska celebrated the birth of their new giantess: Queen Hedwig of Poland. Poland itself does not have a giant culture, but through Queen Hedwig, the Polish school likes to give a Polish touch to the giant culture in Leuven. After all, the Polish community is the third largest international community in Leuven.

Polish queen
Polish School of Wislawa Szymborska chose Queen Hedwig of Poland (1384-1399) because she was the first female monarch of Poland and plays an important role in Polish history. Queen Hedwig founded several hospitals, monasteries and schools. In her will, she donated part of her jewels to the University of Krakow. Just like the Polish School Wislawa Szymborska today, Queen Hedwig placed a high priority on education and training.

Sister city of Leuven
Queen Hedwig lived, died and is buried in the Polish city of Krakow, a sister city of Leuven. You can visit a large statue of her in the Krakow Cathedral.

Holy Hedwig
Queen Hedwig was very popular in Poland, but she only lived to be 25 years old. After her death, she was canonized. Originally, all figures in Flemish giant culture were saints.

A Polish lady
For her appearance, the Polish school looked for images of the queen, but they turned out to be very limited. They chose some typical characteristics of a young Slavic girl, such as blond hair, blue eyes and pronounced cheekbones. After all, Queen Hedwig was already on the throne at the age of 10.

Meter and Peter
As tradition dictates, the Polish giantess was registered in the Leuven population register after her birth. The Leuven alderman of education Lalynn Wadera is godmother, municipal councilor Zeger Debyser is godfather. Giant peter is the Chinese giant Da Tong. Queen Hedwig will receive her solemn baptism during Reuzeleuven 2021.
*********************************************************************************************
Op 17 oktober 2020 vierde de Poolse School Wislawa Szymborska de geboorte van hun nieuwe reuzin: koningin Hedwig van Polen. Polen kent zelf geen reuzencultuur, maar via koningin Hedwig, geeft de Poolse school graag een Poolse touch aan de reuzencultuur in Leuven. De Poolse gemeenschap is immers de derde grootste internationale gemeenschap in Leuven.

Poolse koningin
Poolse School Wislawa Szymborska koos voor koningin Hedwig van Polen (1384-1399) omdat ze de eerste vrouwelijke vorstin van Polen was en een belangrijke rol speelt in de Poolse geschiedenis. Koningin Hedwig stichtte verschillende ziekenhuizen, kloosters en scholen. In haar testament schonk ze een deel van haar juwelen aan de universiteit van Krakau. Net als de Poolse School Wislawa Szymborska vandaag, droeg koningin Hedwig onderwijs en opleiding dus hoog in het vaandel.

Zusterstad van Leuven
Koningin Hedwig leefde, stierf en is begraven in de Poolse stad Krakau, een zusterstad van Leuven. In de kathedraal van Krakau kan je een groot beeld van haar bezoeken.

Heilige Hedwig
Koningin Hedwig was erg geliefd in Polen, maar ze werd slechts 25 jaar. Na haar dood, werd ze heilig verklaard. Oorspronkelijk waren alle figuren in de Vlaamse reuzencultuur heiligen.

Een Poolse dame
Voor haar uiterlijk ging de Poolse school op zoek naar afbeeldingen van de koningin, maar die bleken erg beperkt. Ze kozen alvast voor enkele typische kenmerken van een jong, Slavisch meisje zoals blond haar, blauw ogen en uitgesproken jukbeenderen. Koningin Hedwig zat immers al op 10-jarige leeftijd op de troon.

Meter en Peter
Zoals de traditie het voorschrijft, is de Poolse reuzin na haar geboorte ingeschreven in het Leuvense bevolkingsregister. De Leuvense schepen van onderwijs Lalynn Wadera is meter, gemeenteraadslid Zeger Debyser is peter. Reuzenpeter is de Chinese reus Da Tong. Tijdens Reuzeleuven 2021 krijgt koningin Hedwig haar plechtige doopsel.

Tekst: https://www.erfgoedcelleuven.be/nl/tradities-en-feesten/reuzen/reuzin-koningin-hedwig-van-polen

Formularz kontaktowy/aanvraag formulier